Covid-19 Salgını Kapsamında Sermaye Şirketlerinin Kar Payı

Covid-19 Salgını Kapsamında Sermaye Şirketlerinin Kar Payı Dağıtımı Sınırlamaları Hakkındaki  Hakkındaki Düzenlemelere İlişkin Tebliğ

Ülkemiz ve dünya genelinde pandemi ilan edilen Covid-19 salgınında ekonominin ve ticari hayatın canlı tutulabilmesi ve sermaye şirketlerinin özkaynaklarının korunabilmesi için 17/04/2020 tarihinde Türk Ticaret Kanunu’na eklenen geçici 13. maddenin uygulanması ile ilgili usul ve esaslar ile istisnalar, Ticaret Bakanlığı’nca hazırlanan ve 17/05/2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğ ile belirlenmiştir. Buna göre;

  • Sermaye şirketlerinde, 17/04/2020 ve 30/09/2020 tarihleri arasında alınacak kar payı dağıtım kararlarında, 2019 yılı dönem net karının “yalnızca” %25’ine kadar olan kısmı için kar payı dağıtım kararı verilebilir. Bu sınırlandırma, kanunun 462. maddesi gereği iç kaynakların sermayeye aktarılması yani dağıtılacak karın sermayeye eklenecek olması durumunda uygulanmayacaktır.
  • 17/04/2020 tarihinden önce kar payı dağıtım kararı alınmış ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa yahut kısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yılı dönem net karının %25’ini aşan ödemeler ve hesap döneminde zarar edilmiş olması nedeniyle serbest yedek akçelerin dağıtımına karar verilmiş olması halinde henüz ödenmemiş olan tüm ödemeler 30/09/2020 tarihine kadar ertelenir. Söz konusu erteleme sebebiyle anılan ödemeler için faiz yürütülemeyecektir.
  • Yukarıda sınırlama getirilen sermaye şirketlerinin genel kurulu tarafından 30/09/2020 tarihine kadar yönetim organına, kar payı avans dağıtım yetkisi verilemeyeceği de düzenlemede yer almıştır. Tebliğden önce verilen yetkilerde ise ödemeler, 30/09/2020 tarihinden sonra yapılabilecektir.

Bu sınırlandırmadan istisna olan şirketlerin, kar payı dağıtımlarını genel kurulda görüşebilmeleri için Ticaret Bakanlığı’ndan uygun görüş almaları gerekmektedir. Uygunluk başvurusu sırasında istisnadan yararlanmak isteyen şirketlerce, genel kurul yapılmasına ilişkin noter onaylı yönetim organı karar örneği ile usulüne uygun düzenlenmiş finansal durum ve kar/zarar tablosu Bakanlık İç Ticaret Genel Müdürlüğü’ne sunulmalıdır. Aşağıda sayılan istisna hallerini ortaya koyan belgelerin de Genel Müdürlüğe sunulacak evraka eklenmesi gerekmektedir.

  • Şirketin, çalışanlarını kısa çalışma ödeneğinden ve/veya ücretsiz izin vererek nakdi ücret desteğinden yararlandırmamış olması, hazine destekli kredi kefaletinin ve kredi borç bakiyesinin bulunmaması gerekmektedir. Bu şartların sağlanması halinde dahi kar payı dağıtımının 120.000,00 TL’ye kadar olan tutarlar için yapılabileceği düzenlenmiştir. İstisnadan yararlanabilmek adına Bakanlığa yapılacak başvuru evrakına, Sosyal Güvenlik Kurumu ve İŞKUR’dan sayılan desteklerden yararlanılmadığını gösterir belgeler ile kefalet ve kredi borcunun bulunmadığı gösterir belgelerin eklenmesi gerekmektedir.
  • Pay sahiplerince, dağıtılacak payın yarısından fazlasının, bir başka sermaye şirketine olan sermaye taahhüt borcunun, nakden ve tek seferde ödeneceğine karar verilmesi halinde de sınırlandırmaya bir istisna getirilmiştir. Bu istisnadan yararlanabilmek adına Bakanlığa yapılacak başvuru evrakına, sermaye taahhüt borcunu ortaya koyan bir belgenin eklenmesi gerekmektedir.
  • Yine pay sahiplerince, dağıtılacak payın, kredi veya proje finansman sözleşmelerinin 30/09/2020 tarihine kadar vadesi gelmiş olan ödemelerinde nakden kullanılması kararı alınırsa da istisnaya tabi olunacağı belirlenmiştir. Burada dikkat edilmesi gereken husus pay sahiplerinin, ödemekle yükümlü oldukları kısım kadarıyla ödeme yapabilecekleridir. Yani dağıtıma konu payın, ödemede paydaşın yükümlü olduğu kısımdan fazla olması halinde ortaya çıkan meblağ, paydaşa 30/09/2020 tarihinde ödenebilir. İstisnada yararlanabilmek adına Bakanlığa yapılacak başvuru evrakına, kredi veya proje finansman sözleşmelerinden kaynaklı vadesi gelmiş ödemelerin varlığını ortaya koyan belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Geçici 13. madde ve uygulanma esaslarını içeren tebliğde genel bir istina da devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait fonların, doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu şirketler hakkında getirilmiştir. Söz konusu şirketler bahsi geçen madde ve tebliğin getirdiği sınırlamalara tabi değildir.

Semahat Topcu 18 Mayıs 2020

Related Posts

Cevap bırakın