Yargıda Durdurulan Süreler 15 Haziran 2020 Tarihine Kadar Uzatıldı!

Yargıda Durdurulan Süreler 15 Haziran 2020 Tarihine Kadar Uzatıldı!

26 Mart 2020 tarihinde 31080 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yargılamada bazı sürelerin 30.04.2020 tarihine kadar durdurulmasının ardından, 30.04.2020 tarihinde 31114 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2480 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile işbu duran sürelerin 15.06.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Durdurulan süreler, 16.06.2020 tarihinden itibaren tekrar işlemeye başlayacaktır. Durma süresinin başladığı tarih itibarıyla bitmesine on beş gün ve daha az kalmış olan süreler durma süresinin sona erdiği günden itibaren başlamak üzere on beş gün daha uzamış sayılacaktır.

– Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dâhil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler; İdari Yargılama Usulü Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri ile usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar bakımından belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim tarafından tayin edilen süreler ile arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler 13.03.2020 tarihinden,

– İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim veya icra ve iflas daireleri tarafından tayin edilen süreler; nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemler 22/3/2020 (bu tarih dâhil) tarihinden15.06.2020 tarihine kadar durdurulmuştur.

Ayşe Kurtoğlu Başsaka 01 Mayıs 2020

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200430-1.pdf

Related Posts