Anayasa Mahkemesi, Kurumsal E-Postalarının İşveren Tarafından Okunmasını Hak İhlali Olarak Kabul etti.

Anayasa Mahkemesi, Kurumsal E-Postalarının İşveren Tarafından Okunmasını Hak İhlali Olarak Kabul etti.

Anayasa Mahkemesi 14.10.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış olan 17.09.2020 tarihli kararı ile İşveren’in işçinin kullanımında olan kurumsal e-posta içeriklerine işçiye yeterli bilgilendirne yapılmaksızın ve muvafakat yapılmaksızın erişimin hak ihlali olduğuna karar verdi.

Başvuru konusu olayda özetle ; İçerikleri İşverene ait sunucu üzerinde tutulan kurumsal bir e-posta adresi çalışanın kullanımına verilmiş ,  işyerinde yaşanan bir takım olumsuzluklar sonrasında bu e-posta yazışmaları İşverence incelenerek mail içerikleri iş akdinin feshi için gerekçe gösterilmiştir. İşveren aleyhine açılmış olan işe iade davası; çalışanın görevi gereği işverenin işlerini yürütmesi için verilen ve işveren tarafından da ulaşılabileceğini bildiği mail adresini kullanmak suretiyle işverenin diğer çalışanlara karşı hakarete varan sözler sarfettiği, işçinin başka bir işçiye sataşmasının işveren tarafından haklı nedenle fesih nedeni oluşturduğu gerekçesinde Yerel Mahkeme tarafından reddedilmiştir. Anılan karar Başvurucu vekili tarafından temyiz edilmiş ise de Yargıtay 9. Hukuk Diresi 12.05.2016 tarihli ilamıyla ilk derece Mahkemesinin kararını hukuka uygun bularak onamıştır.

Kararın kesinleşmesi üzerine, çalışan, Anayasa Mahkemesi’ne kişisel verilerin korunması hakkı ve haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğine ilişkin iddia ile bireysel başvuruda bulunmuştur.

Anayasa Mahkemesi yaptığı değerlendirmede; Anayasanın 5. Maddesinde devletin temel amaç ve görevlerinden birinin bireyin hak ve özgürlüklerini korumak olduğunu, bu düzenleme ışığında devletin bireyin temel hak ve özgürlüklerine keyfi olarak müdahale etmemenin yanında üçüncü kişinin saldırılarını önlemekle yükümlü kılındığını, bu anlamda pozitif yükümlülüklerinin de bulunduğunu, pozitif yükümlülüklerin adil yargılanma gereklerine uygun ve usul yönünden güvenceleri haiz bir yargılama kapsamındaincelenmesini ve yargılamalarda temel haklara ilişkin anayasal güvencelerin gözetilip gözetilmediğinn denetlenmesi gerektiğini belirtmiştir. Yine bu değerlendirme kapsamında işverenin işçinin iletişimini denelemesi yetkisinin,  kişisel verilen korunmasını isteme hakkı ve haberleşme hürriyeti bağlamında devletin pozitif yükümlülükleri kapsamında incelenmesi gerektiği sonucuna varmıştır. Kişisel verilerin korunması ve haberleşme hürriyeti dikkate alınarak yapılan incelemede İşverenin çalışan kullanımına sunduğu iletişim araçlarının  kullanımına ilişkin işveren tarafından öngörülen sınırlamaların ve iletişimin haklı ve meşru gerekçelerle denetlenebileceğinin  bilgisinin önceden çalışana verilmemiş olduğu, bu hususta işçiye açıkça bilgilendirme yapılmadığı, yine işçinin kişisel verilerinin işlenmesinin hukuki dayanağı veişlemenin amacı, işlenecek verinin kapsamı ve saklanacağı süre , veri sahibinin haklarına ilişkin de bir bilgilendirme olmadığı,  İş akdi elektronik posta içerikleri gösterilerek feshedilmiş ise de başvurucunun kendisinin  alenileştirmediği halde ve önceden bilgi verilmeden e-posta içeriklerine ulaşıldığı gerekçesiyle ihlal kararı vermiştir.

Anayasa Mahkemesi’nin kararı dikkate alınarak İşverenlerin, çalışanlarına sunduğu iletişim araçlarının kullanım amacı ve kısıtlamaları, kişisel verilerin işlenmesinin hukuki dayanağı ve işlemenin amacı, işlenecek verilerin kapsamı, verilerin saklanacağı süre, veri sahibinin hakları, işlemenin sonuçları ve verilerin muhtemel yararlanıcılarını gösterir bilgilendirme yapması, iletişim araçlarının okunup denetlebebileceğine ilişkin yazılı muvafakatname alması doğru olacaktır.

Özgen Ulusoy, Ulusoy Hukuk Bürosu

Cevap bırakın